Заповед № РД09-1168/19.08.2016 г.

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и чл.104, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и при спазване на изискванията на чл.66, ал.1 и 2 от Аднимистративнопроцесуалния кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ

График на учебното време за учебната 2016/2017 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

29.10.2016 г. – 01.11.2016г. вкл.                                 есенна

24.12.2016 г. – 04.01.2017г. вкл.                                 коледна

04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл.                                зимна за I-XI клас

04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл.                                зимна за XII клас

08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.                                пролетна за I-XI клас

13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.                                пролетна за XII клас

2. Неучебни дни

07.11.2017 г.                                                              неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент

19.05.2017 г.                                                              ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас

22.05.2017 г.                                                              Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2017 г.                                                   неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската писменост и култура и на славянската писменост

3. Начало на втория учебен срок – 08.02.2016 г.

09.02.2017 г.                                                               за I-XI клас

07.02.2017 г.                                                               за XII клас

4. Край на втория учебен срок

15.05.2017 г.                                                               XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2017 г.                                                               I – IV клас (14 учебни седмици)

15.06.2017 г.                                                               V – VIII клас (16 учебни седмици)

30.06.2017 г.                                                               VIII клас (18 уч. седмици за паралелки с прием след завършен 7. клас с интензивно изучаване на чужд език)

30.06.2017 г.                                                               IX – XI клас (18 учебни седмици)