УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стратегия за развитие и план за действие и финансиране на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен за периода септември 2017-септември 2021

Правилник за дейността на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен за учебната 2018/2019 година

Годишен план на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен за учебната 2018/2019 година

Училищна политика за противодействие на тормоза и насилието в ПГПЧЕ за учебната 2018/2019 година

Етичен кодекс на училищната общност в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен за учебната 2018/2019 година