УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стратегия за развитие и план за действие и финансиране на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен за периода септември 2017-септември 2021

Мерки за повишаване качеството на образование в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен за учебната 2017/2018 година

Правилник за дейността на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен за учебната 2017/2018 година

Форми на обучение в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен за учебната 2017/2018 година

Годишен план на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен за учебната 2017/2018 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2017/2018 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020) за учебната 2017/2018 година

Етичен кодекс на училищната общност в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен за учебната 2017/2018 година