Профилирана гимназията с преподаване на чужди езици – гр. Плевен е наследник на едно от първите десет класни училища в България. Създадено от видния възрожденски учител Емануил Васкидович през учебната 1849/1850 г., училището бързо се превръща в неделима част от културно-просветното развитие на българската възрожденска нация и е в пряка връзка със задачите на националната ни революция. От 1908 г. училището прераства в Държавна мъжка гимназия, която става синоним на престижно за времето си учебно заведение.

През 1963 год. училището се преобразува в  Гимназия с преподаване на руски език с прием на осмокласници,  положили успешно конкурсен изпит по български език и литература. От 1982 год. училището е асоциирано към ЮНЕСКО и с отговорност следва идеите за образование в дух на мир и международно сътрудничество.

От учебната 1986/1987 г. в Гимназията се въвежда изучаването и на английски език. То е предпочитано учебно заведение не само заради актуалната потребност да се владеят чужди езици, но и заради творческата атмосфера в образователния процес.

От учебната 2016/2017 г. училището се преобразува в Профилирана гимназията с преподаване на чужди езици (ПГПЧЕ).

ПГПЧЕ е училище с чуждоезиков профил. Тук се обучават ученици от І до ХІІ клас. В първата си степен – от І до VІІ клас, училището акцентира върху качеството в общообразователната подготовка. Съгласно спецификата на училището още в начален курс  интензивно се изучава английски език, а от V клас се изучава като втори чужд и руски език. За учениците от І до ІV клас е подсигурена целодневна организация на обучение.

За горната училищна степен – VІІІ-ХІІ клас, учениците кандидатстват след завършен VІІ клас. Учениците избират комбинация от  два чужди езика, като за първи чужд  език правят избор между английски, немски, френски, испански или руски език.

В VІІІ клас се изучава интензивно първи чужд език с 648 часа годишен хорариум и с допълнителни 36 учебни часа, които се използват за овладяването на технологии, свързани с  практикуването на чуждия език.  В края на VІІІ клас се извършва външна проверка по езика, организирана от МОН. В ІХ клас се въвежда изучаването и на втори чужд език, провежда се и билингвално обучение по история на английски, немски или френски език, както и по биология на немски език. Трети и четвърти профил се въвеждат съответно в следващите класове.

След завършен ІХ клас учениците получават Свидетелство за основно образование. Учениците завършват средно образование и получават  Диплома след  успешно положени ДЗИ. Неуспешно положилите ДЗИ получават Свидетелство за завършено средно образование.

През всичките години на своето съществуване ГПЧЕ се отличава не само с качеството на подготовката на учениците, доказателство за което е тяхната реализация,  не само  със съчетаването на традиции и новаторски дух, но и с вдъхновяващата творческа атмосфера, заради която и ученици, и учители, преминали през Гимназията, остават духовно свързани с нея и я наричат  „моето училище”.


Защо ние?

През всичките години на своето съществуване ПГПЧЕ се отличава не само с качеството на подготовката на учениците, доказателство за което е тяхната реализация,  не само  със съчетаването на традиции и новаторски дух, но и с вдъхновяващата творческа атмосфера, заради която и ученици, и учители, преминали през Гимназията, остават духовно свързани с нея и я наричат  „моето училище”.

Нашето училище – Профилирана гимназия  с преподаване на чужди езици -  е училище за знания, умения, самочувствие, дръзновение и успех.