Проект „Умения за живота: Грамотност“ / Strategic partnership “Skills for Life: Literacy”

Проект „Водата е живот – нека я опазим“ /  Project  ”Water is life – let’s preserve it”