СПРАВКА за свободните места в IX, X и XI клас в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен за учебната 2017/2018 година.