ВАКАНЦИИ

  Заповед № РД 09-2118/28.08.2020г.

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и чл.104, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с доклад № 80–448 от 27.08.2020 г. и при спазване на изискванията на чл.66, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ

За учебната 2020 – 2021 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл.                              есенна

22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.                              коледна

03.02.2021 г. вкл.                                                         междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.                              пролетна за I-XI клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.                              пролетна за XII клас

2. Начало на втория учебен срок

04.02.2021 г.                                                              за I-XII клас

3. Неучебни дни

19.05.2021 г.                                                             ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г.                                                             Втори ДЗИ

25.05.2021 г.                                                             неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г.                                                             НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г.                                                            НВО по математика в края на VII и на Х клас

4. Край на втория учебен срок

14.05.2021 г.                                                               XII клас (13 учебни седмици)

30.06.2021 г.                                                              VIII – XI клас (18 учебни седмици)