УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

План-програма на комисията по безопасност на движение по пътищата към Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен за учебната 2020/2021 година (актуализиран на 29.03.2021г.)

Стратегия за развитие и план за действие и финансиране на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен за периода септември 2017-септември 2021

Правилник за дейността на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен за учебната 2020/2021 година

Годишен план на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен за учебната 2020/2021 година

Училищна политика за противодействие на тормоза и насилието в ПГПЧЕ

Етичен кодекс на училищната общност в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен за учебната 2020/2021 година

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в ПГПЧЕ-Плевен

Мерки за повишаване качеството на образование в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен за учебната 2020/2021 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020)

ПРЕДОСТАВЯНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Заявление за преместване на ученици и Декларация за информирано съгласие за приравнителни изпити

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование