ПРЕДОСТАВЯНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Приемане и преместване в държавните и в общинските училища

 

Издаване на диплома за средно образование

 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование