УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

Правилник за дейността на ПГПЧЕ “Димитър Димов” – Плевен за учебната 2023/2024 година

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в ПГПЧЕ “Димитър Димов” – Плевен за учебната 2023/2024 година

Етичен кодекс на училищната общност в ПГПЧЕ “Димитър Димов” – Плевен за учебната 2023/2024 година

Годишен план за дейността на ПГПЧЕ “Димитър Димов” – Плевен за учебната 2023/2024 година

Мерки за повишаване качеството на образование в ПГПЧЕ “Димитър Димов” – Плевен за учебната 2023/2024 година

Стратегия за развитие на ПГПЧЕ “Димитър Димов”-Плевен за периода 2022-2027 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище в ПГПЧЕ “Димитър Димов” – Плевен за учебната 2022/2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности уязвими групи в ПГПЧЕ “Димитър Димов” – Плевен за учебната 2022/2023 година

ПРЕДОСТАВЯНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Заявление за преместване на ученици и Декларация за информирано съгласие за приравнителни изпити

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование