ИСТОРИЯ

Профилирана гимназията с преподаване на чужди езици – гр. Плевен е наследник на едно от първите десет класни училища в България. Създадено от видния възрожденски учител Емануил Васкидович през учебната 1849/1850 г., училището бързо се превръща в неделима част от културно-просветното развитие на българската възрожденска нация и е в пряка връзка със задачите на националната ни революция. От 1908 г. училището прераства в Държавна мъжка гимназия, която става синоним на престижно за времето си учебно заведение.

През 1963 год. училището се преобразува в  Гимназия с преподаване на руски език с прием на осмокласници,  положили успешно конкурсен изпит по български език и литература. От 1982 год. училището е асоциирано към ЮНЕСКО и с отговорност следва идеите за образование в дух на мир и международно сътрудничество.

От учебната 1986/1987 г. в Гимназията се въвежда интензивното изучаване  на английски, немски, френски и испански език. То е предпочитано учебно заведение не само заради актуалната потребност да се владеят чужди езици, но и заради творческата атмосфера в образователния процес.

ПГПЧЕ е с профил “Чужди езици” и в него се обучават ученици от VIIІ до ХІІ клас. Те кандидатстват след завършено основно образование и избират комбинация от  два чужди езика, като за първи чужд  език правят избор между английски, немски, френски, испански или руски.

В VІІІ клас се изучава интензивно първи чужд език с 648 часа годишен хорариум и с допълнителни 36 учебни часа, които се използват за овладяването на технологии, свързани с  практикуването на чуждия език.  В ІХ клас се въвежда изучаването и на втори чужд език, провежда се и билингвално обучение по история на английски, немски или френски език, както и по биология и физика на немски език, психология на френски език. Трети и четвърти профил се въвежда съответно в следващите класове.

Учениците завършват средно образование и получават  Диплома след  успешно положени ДЗИ. Неуспешно положилите ДЗИ получават Свидетелство за завършено средно образование.

От учебната 2016/2017 г. училището се преобразува в Профилирана гимназията с преподаване на чужди езици (ПГПЧЕ).

От учебната 2019/2020 г. в училището е открита паралелка “Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език като първи чужд език и възможност за избор на втори чужд език между руски и немски език.

От учебната 2020/2021 г. е открита паралелка “Природни науки” с интензивно изучаване на английски език като първи чужд език и възможност за избор на втори чужд език между френски и испански език.

От 15.09.2021 г. училището ЩЕ носи името на българския писател и драматург Димитър Димов.

 


Защо ние?

През всичките години на своето съществуване ПГПЧЕ се отличава не само с качеството на подготовката на учениците, доказателство за което е тяхната реализация,  не само  със съчетаването на традиции и новаторски дух, но и с вдъхновяващата творческа атмосфера, заради която и ученици, и учители, преминали през Гимназията, остават духовно свързани с нея и я наричат  „моето училище”.

Нашето училище – Профилирана гимназия  с преподаване на чужди езици -  е училище за знания, умения, самочувствие, дръзновение и успех.