Erasmus-Climat

Проект “Климатът и климатичните промени”

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Проект „ДОБРОВОЛЧЕСТВО, АНГАЖИРАНОСТ, ОТГОВОРНОСТ, СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ“ е в рамките на ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” (КД 2), Стратегическо партньорство между училища.

Координатор на проекта: Scoala Gimnaziala Vama Buzaului – Romania

Начало на проекта: 01.09.2017 г.

Партньори: Szkola Podstawowa nr 4 im. Janusza Kusocinskiego – Pologne, INSTITUTO COMPRENSIVO G. PIERLUIGI – Italie, ПГПЧЕ – Плевен, България, Escola Basica Integrada de Arrifes– Portugal, DOUKAS SCHOOL – Grece

Целева група за изпълнение на проектните дейности – учители и ученици от ПГПЧЕ – Плевен.

За проекта

Проектът е интердисциплинарен, което позволява на ученици от Румъния, Полша, България, Гърция, Италия и Португалия да работят овладяват различни области на европейските ключови компетентности. Акцентира се върху интегрирано обучение въз основа на решаване на проблема с опазване на околната среда и се окуражава прилагането на иновативни подходи за преподаване чрез използване възможностите на новите технологии, практическа работа и интерактивни методи.

ЦЕЛИ

Целта на проекта е да допринесе за опазването на природата чрез запознаване на училищната общност с проблема за измененията в климата. Участниците в проекта ще развият своите езикови и компютърни умения, а съвместния обмен на култури ще допринесе за утвърждаване на европейската им принадлежност.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

* Лого на проекта.

* Брошура със снимки, карти, климатограми, източници на замърсяване в региона на всеки от партньорите.

* Постери, видеоматериали за опазване чистотата на природата.

* Брошура за резултатите от работата.

* Работна тетрадка за учениците на тема „Климат. Изменения“.

* Проучване на климатичните промени „Пътуване през времето“.

* Многоезичен речник.