НЕМСКА ЕЗИКОВА ДИПЛОМА

Fremdsprachengymnasium-Pleven

Adresse:  Alexander-Stambolijski-Str. 22          Telefon:  00359 – 64829043          E-Mail:  info-1500131@edu.mon.bg

DSD I seit 2015

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Димитър Димов” – Плевен

Адрес: ул.”Александър Стамболийски”22        Телефон: 00359-64829043        E-Mail: gpche_pl@abv.bg

DSD училище 2015

Немската езикова диплома е важна за нашето училище, защото ни предлага по-добри възможности за бъдещо развитие.

Обучението за придобиване на Немска езикова диплoма се провежда по начин, който мотивира езиково ориентираните ученици да изучават немски език като един от най-важните езици в Европа. Немската езикова диплома за нашите ученици е прозорец към нови знания и им предлага редица възможности за по- нататъшно развитие.При самата подготовка те научават много за немскоговорящите страни, техните култури и обичаи, което обогатява не само знанията по немски език, а и междукултурните им компетентности.

С какво се отличава нашето училище:

 • В училището се предлага изучаване на немски, френски, английски, руски и испански език, което го превръща в търсено и желано езиково училище.
 • Училището разполага с необходимата база
  за провеждане на модерен учебен час,
  съобразен с изискванията на времето.
 • Гимназията се отличава с богати традиции.
  Ежегодно се провеждат празници на немския,
  английския, руския и френския език,както и
  празник на училището, коледен базар,множество
  спортни състезания.
 • Добрите езикови познания позволяват на учениците успешно участие в много
  международни проекти- Е- Twinning ,
  Коменски и Грюндвиг, в международен
  ученически обмен – Литва,
 • Германия, Франция, Италия  и Полша,
  международна бригада в Баден-Вюртемберг ,
  олимпиади и състезания

bulgarisch_Flyer_Deutsches Sprachdiplom_2023

 Bulgarisch Flyer Deutsches Sprachdiplom 2023 / Флаер Немска езикова диплома 2023