Програма “Младежта в действие”   Секторна програма “Коменски”   Секторна програма “Грюндвиг”