Logo-Erazum+

Проект “Innovation and social entrepreneurship”

Проект “Комуникация”

Проект “Традиции и иновации за по-добро бъдеще”

Проект “Бъди във форма за Европа – сътрудничество и иновации и обмяна на добри практики”

Проект “Климатът и климатичните промени – доброволчество, ангажираност, отговорност. Обмяна на добри практики”

Проект „Умения за живота: Грамотност“ / Strategic partnership “Skills for Life: Literacy”

Проект „Водата е живот – нека я опазим“ /  Project  ”Water is life – let’s preserve it”