Logo-etwinning

ClimateBridge

eTwinning проектите имат за цел  сътрудничество, общуване, споделяне и събиране с различни култури и общества. Във връзка с това, целта на нашия проект е да развием културно разбиране и осведоменост, да обърнем внимание на глобалните проблеми, да подобрим английския с основни езикови умения и да имаме познания за използването на образователни технологии. (ИКТ/Web2 инструменти).

С дейностите по проекта, ние ще обърнем внимание на един от най-важните проблеми на нашия свят – изменението на климата. Като партньорски учители и ученици, ние ще си сътрудничим чрез Twinspace, уеб инструменти и ще създаваме съвместни продукти като брошури, плакати, видеоклипове и др. И накрая, ще оценим и разпространим нашия проект по различни начини от проучвания до страница в блог.

Цели

Проектът има за цел да обърне внимание на изменението на климата, да развие междукултурно съзнание, използване на технологии и мотивация за използване на чужди езици с умения на 21 век. Освен това, има за цел да създаде среда за подхранване на представянето, управлението на времето, отговорността и креативността на нашите ученици.

Работен процес

Работният процес е проектиран с идеята да позволи на нашите ученици да участват в вътрешнодисциплинарни дейности, свързани с учебната програма, които могат да бъдат свързани с реалния живот. Инструментите ESEP, Twinspace и цифровите уеб инструменти ще бъдат използвани за укрепване на нашето сътрудничество и координация с партньорските училища.

По време на процеса на проекта ще се провеждат онлайн срещи, за да направят нашите ученици по-уверени и мотивирани да се свързват, да говорят, да питат и да отговарят един на друг.

Освен това, чрез създаване на смесени екипи и групи, учениците ще създават съвместни продукти.

Очаквани резултати

Очакваните резултати от проекта ще бъдат насърчаване на въпроса за изменението на климата и междукултурната осведоменост сред нашите ученици, като се използват ултидисциплинарни и насочени към студентите дейности. Очаква се те да създадат акростих, видеоклипове и онлайн документи по време на процеса на проекта. По този начин учениците ще се научат да бъдат отговорни, да управляват времето и да се научат да работят съвместно при създаването на общи продукти.

Change-The-System

eTwinning projects aim to collaborate, communicate, share and come together with different cultures and societies. With this regard, the purpose of our project is to develop cultural understanding and awareness, take attention to global problems, improve English with basic language skills and have knowledge about the usage of education technologies.(ICT/Web2 tools).

With the project activities, we are going to take attention to one of the most important issues of our world “ Climate Change”. As partner teachers and students, we are going to collaborate via Twinspace, Web tools and create collaborative products such as Brochures,posters, videos,etc. Finally, we are going to evaluate and disseminate our project in a number of ways from surveys to a Blog page.

Aims

The Project aims to take attention to climate change, developintercultural awareness, use of technology and motivation to use foreign languages with 21 century skills. Besides, it is intented to create the envionment to nurture the performance, time management, responsibility and creativity of our students.

Work process

Work process is designed with the idea of allowing our students to engage in intradisciplinary activities related to curriculum that can be connected to real life. The ESEP, Twinspace tools and digital web tools are going to be used to to strengthen our collaboration and coordination with partner schools.

For the calender of the activities, each partner schools are going to indicate their schedule and then the project calender can be formed.

Throughout the project process, online meetings are going to be held to make our students more confident and motivated to connect, talk, ask and answer each other.

Besides, by creating mix teams and groups, the students will create collaborative products.

Expected results

The expected results of the project will be fostering the issue of climate change and intercultural awareness in our students using multidisiplinary and student-centered activities. They are expected to create an acrostic poem, videos and online documents during the project process. In this way, the students will learn to be responsible, to manage time and be collaborative at creating common products.