СВОБОДНИ МЕСТА

1. СВОБОДНИ МЕСТА в ПГПЧЕ-Плевен в 10. клас в профил “Чужди езици” за учебната 2021/2022г.:

Английски език/Френски език – 1 място

Немски език/Английски език – 3 места

Френски език/Английски език – 2 места

Кандидатите за заемане на свободните места подават заявление до директора и представят документ за завършен клас в срок до 31.08.2021 година.

Учениците полагат конкурсен и приравнителен изпит върху учебното съдържание по I чужд език и/или   II  чужд език от 7 до 9 септември 2021 година.