СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

за ВТОРИ СРОК на учебната 2022/2023 година

VIII клас          IX клас          Х клас          ХI клас          XII клас