От октомври 2016 г. ПГПЧЕ участва в проект BG05M2OP001-2.001-0001  Система за кариерно ориентиране в училищното образование

Цели

Обща цел: Да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Специфични цели:

- Създаване и прилагане на модел на кариерно ориентиране на ниво училище;

- Създаване и прилагане на модел „Училище – пазар на труда“ към Националния портал за кариерно ориентиране (http://orientirane.mon.bg) за подпомагане на трудовата и професионалната реализация на завършващите средно образование;

- Осигуряване на ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и учениците със специални образователни потребности;

- Утвърждаване на центровете за кариерно ориентиране като ефективни консултационни, методически и координиращи звена за реализиране на политиката за кариерно ориентиране на учениците в системата на средното образование.

- Под­по­ма­га­не на уче­ни­ци­те при про­фе­си­о­нал­но­то им са­мо­оп­ре­де­ля­не, про­фе­си­о­нал­ни­ят им из­бор и раз­ви­ти­е­то на ка­ри­ер­ни уме­ния въз ос­но­ва­та на кон­сул­ти­ра­но взе­ма­не на ин­фор­ми­ра­но ре­ше­ние от стра­на на мла­дия чо­век за не­го­во­то про­фе­си­о­нал­но раз­ви­тие.

Задачи

- из­г­раж­да­не на уме­ния за ка­ри­ер­но пла­ни­ра­не у уче­ни­ци­те, на спо­соб­ност­та да пра­вят цен­нос­т­ни из­бо­ри и да съ­об­ра­зя­ват пла­ни­ра­не­то си с ак­ту­ал­на­та си­ту­а­ция на па­за­ра на тру­да;

- фор­ми­ра­не на раз­би­ра­не за тяс­на вза­и­мов­ръз­ка меж­ду про­фе­си­и­те и не­об­хо­ди­мост от пре­но­си­ми, ши­ро­ко при­ло­жи­ми уме­ния.

Очаквани резултати

При­до­би­ти уме­ния за ка­ри­ер­но пла­ни­ра­не и се­бе­ре­а­ли­за­ция:

- Раз­би­ране на зна­че­ни­е­то на ин­фор­ми­ра­ни­я из­бор; осъз­на­ва­не на вли­я­ни­е­то на раз­лич­ни­те фак­то­ри за про­фе­си­о­на­лен и образо­ва­те­лен из­бор;

- Уме­ния за ка­ри­ер­но пла­ни­ра­не и се­бе­ре­а­ли­за­ция;

- Адек­ват­на са­мо­о­цен­ка на съ­от­вет­с­т­вие ин­те­ре­си-спо­соб­нос­ти – про­фе­си­о­нал­но са­мо­оп­ре­де­ле­ние.

 

Дейности

1. Развитие на системата за кариерно ориентиране на ниво училище

- разработване и апробиране на модел за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище, като се изготви работен вариант на Програма за кариерно ориентиране на ниво училище;

- определяне ма 42 пилотни училища, в които ще бъде разкрит клуб „Кариера“, където ще се провеждат обучения, тренинги, дискусии, групови консултации, семинари и др., свързани с кариерно ориентиране;

- обучение на екипи от пилотните училища и кариерните консултанти от ЦКО за работа с Програмата;

2. Създаване и прилагане на модел „Училище – пазар на труда“ за подпомагане на трудовата и професионална реализация на завършващите средно образование.

- създаване на модул „Училище – пазар на труда“ към Националния портал за кариерно ориентиране на учениците (http://orientirane.mon.bg) за информиране и ориентиране относно възможностите за трудова и професионална реализация на завършващите средно образование

- обучение на педагогическите екипи от пилотните училища и на кариерните консултанти в ЦКО за работа с новия модул.

3. Създаване на инструменти за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и учениците със специални образователни потребности (СОП).

- разработване и апробиране на тест за ранно кариерно ориентиране на ученици, застрашени от отпадане;

- адаптиране на определени теми от инструменти, създадени по проект BG051PО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ – тематични филми, интерактивни упражнения, Приложения от Програма за обучение по кариерно ориентиране;

- обучение на кариерните консултанти от ЦКО и учителите от пилотните училища, които са ангажирани с интегрирано включващо обучение.

Описание на целевата група

Целевата група включва по една паралелка от VІІІ до ХІІ клас.

През ноември 2016г. в гимназията бе обособен клуб „Кариера“, в който се провеждат част от дейностите по проекта.