logo

Проект „Традиции и иновации за по-добро бъдеще“ по програма Еразъм + /КД 1/  Училищно образование

Project’ Traditions and Innovations for Better Future’ Erasmus + KA 1  School Education

 

Дейности/Аctivities                                                 Публикации в медиите/Media publications

ЗА ПРОЕКТА

Проект „Традиции и иновации за по-добро бъдеще “  на ПГПЧЕ – Плевен е в рамките на Програма Еразъм +/  Ключова  дейност  1  в  областта  на  училищното  образование. По тази ключова дейност се отпуска финансиране за  образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование с цел обучение.

Времетраене на проекта: 01.06.2018 – 31.08.2019

Целева група за изпълнение на проектните дейности – учители от ПГПЧЕ – Плевен.

ЦЕЛИ

Целите за реализиране чрез проекта в обобщение са: повишаване езикова компетентност; запознаване с цифрови технологии и различни ИКТ инструменти и основни похвати в чуждо-езиковото обучение; ефективно използване на онлайн връзки за учене на език в контекста на други предмети; компетенции за използване и адаптиране на литературни текстове; обогатяване и задълбочаване на познанията за култури с традиции и иновации в педагогическата практика; уменията за общуване и работа в екип с колеги от други държави в мултикултурни групи; знания и умения за изготвяне на материали за електронно и онлайн обучение за индивидуален подход при самостоятелно и дистанционно учене.

 РАБОТЕН ПРОЦЕС

В обучителните дейности по проекта ще участват шест старши учители-  двама учители по английски език, един по английски и руски език, един по френски език, един по психология и логика на френски език и и един по математика на испански език. Преподавателите имат опит в разработването на методически материали; участия в национални и международни семинари и форуми;  умения за работа с компютър; квалификации и мотивация за кариерно развитие; призови места на ученици в национални олимпиади и състезания, както и в разработване и реализиране на международни проекти в сферата на образованието.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОБИЛНОСТИ

За периода 1.06.2018-31.08.19 шестима преподаватели от гимназията ще участват в следните квалификационни курсове :

- „Преподаване на английски език с технологии” в The English Language Centre, Брайтън, Великобритания

- “Използване на технологиите в класната стая” на Alpha College of English, Ирландия

- “Курс за преподаватели по английски език от Европа с фокус върху литературата” към InterEducation, Cheltenham, Великобритания

- “Практически семинар за учители по френски език” към Centre International, Антиб, Франция

- “Интензивен курс по испански език и изучаване на учебни предмети на чужд език” към Europass Teacher Academy, Барселона, Испания

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Резултати и въздействие върху целеви групи – участниците в обученията ще придобият нови знания и умения за професионална експертиза; ще разширят езиковите си компетентности, социални умения и интеркултурни познания; новите идеи за планиране, преподаване и достъпност чрез ИКТ на учебния материал ще бъдат представени в обучителни практикуми пред колеги от училището и областта, ръководство и родители; изграждане на система (модели, мрежи ) за обучение и представяне на сайта на ПГПЧЕ; запознаване с различни култури, социални промени в обществото, бита и традиции и как те влияят на езиковото развитие, за да се повиши интереса и мотивацията на учениците за по-добри резултати и брой участия в състезания, конкурси, изпити и международно оценяване на грамотността по методиката на PISA; активно гражданство. Един от най-важните за общността резултати е насърчаване на самостоятелно и неформално учене и нови форми на обучение, за да осигурим равен достъп до образование.

В дългосрочен план чрез реализиране на проекта целим :осигуряване на възможности за дистанционна и самостоятелна форма чрез нови технологии; създаване на гъвкави форми на обучение в класната стая чрез интерактивно и проблемно-базирано изучаване на чужди езици и предмети на чужд език; увеличаване броя и качеството на ресурси за учене през целия живот; тренинг на умения и компетентности; развиване на изследователски умения и стратегии за учене; съгласуваност на възможности за учене и консултиране за гарантиране на качество чрез допълващо неформално обучение.