От  октомври 2012 г.  ГПЧЕ-Плевен  участва в проект ВG051PO001-4.2.05 “Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Общата цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавните и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и ученици с риск от отпадане или проява на агресия и насилие. Мотивите за участието на училището в Проекта е желанието за ангажиране свободното време на учениците с дейности, които са желани от тях и са различни от учебното съдържание.

Записването в групите е доброволно, чрез подаване на декларация от учениците и със съгласието на родителите. Групите за извънкласна дейност и 3-годишната програма за развитие на извънкласните дейности в училище са приети с решение на Педагогическия съвет.

 Повече информация на сайта на проекта – http://uspeh.mon.bg/

 

 

 

Снимки от занятията и представителните изяви на групите по проект “УСПЕХ” в ГПЧЕ-Плевен