ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Формите на обучение в ПГПЧЕ – гр. Плевен са:

1. Дневна /присъствена /форма на обучение, която се провежда съгласно училищния учебен план.

2.Самостоятелна форма на обучение.

3. Индивидуална форма на обучение.